Vårt mål

VSWs mål är att säkra marknaden genom att tillsammans med medlemsföretagen verka för att marknaden sköts på ett så korrekt sätt som möjligt. Marknaden måste regleras för att kunna säkerställa en hög produktkvalitet, motverka farlig utrustning, verka för att med en hög kompetens kunna utbilda användarna i såsom batterisäkerhet med mera, arbeta aktivt för att kvaliteten på vätskorna håller en optimal nivå och inte innehåller ämnen som kan vara till nackdel för slutkunden.

Som branschorgan kommer VSW vara helt oberoende från marknadens aktörer och har därmed en möjlighet att sanktionera deras medlemmar om uppsatta kriterier inte uppfylls på ett tillfredsställande sätt. Detta är vanligt förekommande bland andra branschorgan i Sverige och har visat sig vara en framgångsrik modell.

Marknaden får på detta sätt en hävstångseffekt som ger konkurrens på lika villkor och en säker marknad för slutkunden.

VSW kommer inom en rimlig framtid att kunna stå till förfogande för dom aktörer som behöver mer informationsmaterial, debattmedlemmar i diskussioner offentligt, massmedia har en möjlighet att kontakta VSW för att få synpunkter och fakta. Listan kan göras lång, men kontentan är att VSW kommer att kunna finnas tillhands för allmänheten och andra intresserade.

Framtiden är ljus enligt våra prognoser. Hittills har marknaden i Sverige vuxit med flera hundra procent på två till tre års tid.

Men som tidigare nämnt behövs det en stark aktör som kan reglera marknaden och på så sätt få en än mer positiv utveckling framöver.

VSW kommer även att ha frekventa kontakter och förhoppningsvis samarbeten med Sveriges ledande politiker, myndigheter, kommuner, landsting, företag med flera. Vår ambition är att tillsammans med dessa kunna sänka dom mycket tragiska sjukdomsfall som inträffar varje år, sänka lidandet för dessa människors närstående, med mera. Det är med största sannolikhet hela sveriges befolknings dröm att tobaksrelaterade skador försvinner. Detta är tyvärr en utopi. Men VSW kommer göra allt i deras makt för att komma så nära det scenariot som möjligt.

VSW kommer aktivt att jobba för att myndigheter, stat, kommun och landsting med flera får en större förståelse för vad denna branschen kan göra för att hjälpa till att uppnå målet med ett tobaksfritt Sverige.